1) Het besturen van het voertuig is alleen toegestaan voor de bij de verhuurder geregistreerde huurder(s). De huurder heeft het bewijs geleverd dat hij/zij wettelijk in staat is om op Bonaire CN een voertuig te besturen. Hij/zij moet het rijbewijs ten alle tijden bij zich dragen wanneer hij/zij het voertuig bestuurt. De huurder heeft een minimale leeftijd van 23 jaar of 21 jaar en minstens 2 jaar in het bezit van een geldig rijbewijs. 


2) De verhuurder is verplicht de auto in deugdelijke staat ter beschikking te stellen bij aanvang van de huurperiode. De huurder is verantwoordelijk voor het vaststellen van oppervlakteschade of andere aantekeningen met betrekking tot de staat van het voertuig bij aanvang van de huurperiode.  


3) De huurder is verplicht voor aanvang van de huurperiode de totale huursom, met inbegrip van de waarborgsom, te voldoen. Indien er sprake is van een overeenkomst voor langere termijn wordt de huursom per maand in rekening gebracht en moet deze voor aanvang van iedere maand worden voldaan. Indien het voertuig vroegtijdig wordt ingeleverd wordt er geen restitutie van de overeengekomen huursom gegeven. Bij te laat inleveren wordt er een extra dag in rekening gebracht. 


4) De huurder accepteert het voertuig met een aansprakelijkheidsverzekering (WA) op een wettelijk vereist niveau op Bonaire CN, tenzij anders gespecificeerd. Dit niveau omvat geen dekking voor schade aan het voertuig in het geval dat de genoemde bestuurder schuldig wordt bevonden. De genoemde bestuurders zijn ervoor verantwoordelijk dat de verzekerings documentatie met betrekking tot het voertuig ten alle tijden in het voertuig aanwezig is. 


5) De huurder dient zich ten alle tijde te houden aan de wet- en regelgeving. Hij/zij zal geen telefoon of tablet gebruiken tijdens het besturen van het voertuig, geen alcohol drinken of verdovende middelen gebruiken tijdens of voor het besturen van het voertuig. In geval van een ongeval zal de huurder verantwoordelijk worden gehouden voor alle kosten van alle betrokken partijen wanneer hij/zij zich niet aan deze wet- en regelgeving heeft gehouden. De huurder vrijwaart de verhuurder tevens voor alle boetes, sleepkosten en/of administrative kosten die worden gemaakt voor parkeer-, verkeers- en/of andere overtredingen. 


6) Bij schade of een ongeval dient de huurder direct contact op te nemen met de Security Force. De auto mag niet worden verplaatst voor de Security Force ter plaatse is geweest om de situatie te inspecteren en beoordelen. Indien de huurder geen (kopie van) het ingevulde schadeformulier kan overleggen aan de verhuurder zullen alle kosten op de huurder verhaald worden.  


7) De huurder is verplicht onmiddelijk de verhuurder op de hoogte te brengen wanneer er een schade is ontstaan, het voertuig ontvreemd is of het voertuig aangeeft dat er onderhoud nodig is (middels een waarschuwingslicht in het dashboard of opmerkelijke geluiden en/of andere signalen van de auto). Bij diefstal of vermissing moet de huurder de sleutel aan de verhuurder overleggen en wordt het eigen risico in rekening gebracht. 


8) De huurder is aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan door het nalaten van het naleven van de verplichtingen van de in de overeenkomst opgenomen verplichtingen en algemene voorwaarden. Tevens is hij/zij aansprakelijk voor de kosten van eventuele schade aan het voertuig die niet is veroorzaakt door normale slijtage en schade die is ontstaan door impact met dieren, bomen, gebouwen of andere objecten. 


9) Wanneer het voertuig zonder schade wordt ingeleverd aan het einde van de huurperiode ontvangt de huurder de volledige waarborgsom terug. Wanneer er wel schade wordt geconstateerd inventariseert de verhuurder de hoogte van de schadevergoeding en verrekent dit met de waarborgsom. Er geldt ten alle tijde een eigen risico, indien de hoogte van het eigen risico niet gespecificeerd is in de overeenkomst zal dit $500,- bedragen. 


10) Geschillen met betrekking tot deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt of uit voortvloeit zullen worden worden behandeld volgens het recht van Bonaire CN. In geval van een gerechtelijk dispuut zal dit worden behandeld door de rechtbank van Bonaire CN.